Tokyo

Chief Representative Attorney: Fumiki Takahashi

Okada Bldg. 5F, 1-10-5, Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 〒160-0022 Japan

Tel: +81-3-5368-1233
Fax: +81-3-5368-1255

Go to top